Konten Belajar Pilihan

1.1 Aqidah Akhlaq C
Pendidikan Islam
Course rating: 4.3(6)

Akidah merupakan akar atau pokok agama. Akidah berkaitan dengan  rasa  keimanan yang akan mendorong seseorang melakukan amal shaleh, berakhlak karimah dan taat hukum. Sedangkan akhlak merupakan buah ilmu dan keimanan. Akhlak menekankan pada bagaimana membersihkan diri dari prilaku tercela (madzmumah) dan menghiyasi diri dengan prilaku mulia (mahmudah) dalam kehidupan sehari-hari melalui latihan kejiwaan (riyadlah) dan upaya sungguhsungguh untuk mengendalikan diri (mujahadah). Sasaran utama pendidikan akhlak adalah hati nurani, karena baik-buruknya prilaku tergantung kepada baik dan berfungsinya hati nurani.


1.1 Aqidah Akhlaq B
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Aspek Akidah (Keimanan) meliputi: -Sepuluh nama-nama malaikat Allah Swt dan tugasnya, iman adanya surga dan neraka, iman kepada kitab-kitab Allah Swt, iman kepada nabi dan rasul Allah Swt. -Kalimat tayyibah sebagai pembiasaan, meliputi Subhaanallaah, Maasyaa Allah, Allahu Akbar, Assalamu'alaikum. -Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat Tayyibah, Asmaul husna; arRazzaaq dan al-Wahhaab, al-kabiir, al -`Adhiim, al-Malik, al-Aziiz, alQudduus, asSalaam.

Aspek Akhlak meliputi: Membiasakan akhlak terpuji; bersyukur, taat dan patuh terhadap Allah Swt, rasulNya, kedua orang tua, dan guru, pantang menyerah, pemberani, tolongmenolong, amanah, disiplin, mandiri, pemaaf, tanggung jawab, adil, bijaksana, akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan. Menghindari akhlak tercela; egois, berkata kasar, berbohong, pemarah, fasik, munafik.

Aspek kisah teladan, meliputi: - Meneladani Akhlak Nabi Ismail a.s, Tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah, teguh pendirian dermawan, dan tawakkal melalui kisah Nabi Ibrahim As., sabar dan taubat yang dicontohkan Nabi Ayyub a.s. Menjahui sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an, sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Tsa'labah.1.1 Aqidah Akhlaq A
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Meyakini Enam rukun iman, sifat wajib Allah Swt., sepuluh nama-nama malaikat Allah Swt dan tugasnya, iman adanya surga dan neraka, iman kepada kitab-kitab Allah Swt, iman kepada nabi dan rasul Allah Swt, iman kepada hari akhir, alam barzah atau alam kubur, iman kepada Qada dan Qadar Allah

Kalimat tayyibah sebagai pembiasaan, meliputi Basmalah, hamdalah, ta’awudz.

Asmaul husna : ar-Rahmaan, ar-Rahiim, al-Hafiizh, al-Waliy, al-`Aliim, al-Khobiir.

Membiasakan akhlak terpuji; hidup sehat dan bersih, hormat, kasih sayang, sopan santun terhadap orang tua dan guru, berkata baik, berkata jujur, membudayakan antri, berterima kasih, rendah hati, menghargai teman, gemar membaca, rajin.

Menghindari akhlak tercela; egois, berkata kasar, berbohong.

Membiasakan adab ke kamar mandi, mandi, berpakaian, belajar, bersin, menguap, makan, minum.
Meneladani Akhlak Nabi Muhammad Saw, Nabi Nuh a.s, Nabi Musa a.s.

1.2 Qur'an Hadits C
Pendidikan Islam
Course rating: 4.7(3)

Al-Qur'an Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan  tinggi kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup.

1.2 Qur'an Hadits B
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid;  Qalqalah, Mad Thabi'I, idhhar, ikhfa', idgham, iqlab, mim mati /sukun.

Hafalan surah-surah pendek dalam Al-Qur'an dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari; al-Kafirun (109), alKautsar (108), al-Ma'un (107) alQuraisy (106), al-Fiil (105), alHumazah (104), al-Ashr (103) atTakatsur (102), alQari'ah (101), al- 'Adiyat (100), alZalzalah (99)

Pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan shalat berjamaah, persaudaraan, takwa, niat, silaturrahmi.

 1.2 Qur'an Hadits A
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid; Huruf hija'iyah (tanda baca dan cara menulisnya), hukum bacaan ghunnah, Al Qamariyah, Al Syamsiyah.

Hafalan surah-surah pendek dalam Al-Qur'an dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari; Q.S. al-Fatihah (1), an-Nas (114), al-Falaq (113), al-Ikhlas (112) al-Lahab (111) an-Nashr (110) , al-Kafirun (109), al-Kautsar (108), al-Ma'un (107) al-Quraisy (106), al-Fiil (105), al-Humazah (104), al-Ashr (103) at-Takatsur (102), al-Qari'ah (101), al- 'Adiyat (100), al-Zalzalah (99) al-Bayyinah (98).

Pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan Kebersihan, keutamaan belajar Al-Qur'an, hormat kepada orang tua.

1.3 Fiqih C
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(2)

Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan syari'at yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum ma `al ghairi) dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah dalam konteks keIndonesiaan, sehingga semua prilaku sehari-hari sesuai aturan dan bernilai ibadah.

1.3 Fiqih B
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Fikih ibadah, yang meliputi: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan shalat sunnah rawatib, shalat jama' dan qasar, shalat bagi orang yang sakit, shalat bagi musafir, puasa Ramadlan, puasa Sunnah, shalat Tarawih dan Witir, khitan, tanda-tanda baligh, mandi wajib setelah haid, mandi wajib setelah ihtilaam (mimpi basah), shalat Jum'at, shalat Dhuha, shalat Tahajjud, shalat `Idain.

1.3 Fiqih A
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Fikih ibadah, yang meliputi: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, mulai dari menyucikan najis, istinja', wudhu, tayammum, adzan dan iqamah, shalat fardlu, shalat berjamaah, zikir dan doa setelah shalat fardlu.

1.4 Sejarah Kebudayaan Islam C
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(4)

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masake masa. Pembelajaran SKI menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/hikmah (pelajaran) dari sejarah masa lalu untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan masa sekarang dan kecenderungan masa depan. Keteladanan yang baik dan ibrah masa lalu menjadi inspirasi generasi penerus bangsa untuk menyikapi dan menyelesaiakan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni dan lain-lain dalam rangka membangun peradaban di zamannya

1.4 Sejarah Kebudayaan Islam B
Pendidikan Islam
Course rating: 5.0(1)

Course dibuat permapel, format dan aktivitas menyesuaikan karakteristik muatan mapel, cara belajar siswa, dan tahapan belajar sesuai strategi yang efketif dan efisien 

1.5 Pendidikan Pancasila C
Pendidikan Pancasila
Course rating: 3.8(5)
Wahana pengembangan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dengan untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka membangun peradaban bangsa Indonesia. 
Wahana edukatif dalam pengembangan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Wahana untuk mempraktikkan perilaku gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang dijiwai nilai-nilai Pancasila guna terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. 
Berorientasi pada penumbuhkembangan karakter peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta memiliki wawasan kebangsaan yang menekankan harmonisasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 
Berorientasi pada pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab.